Senin, 23 Desember 2013

ROM 12

Rom 12


12:1 Ai pe, hupaingat ma nasiam sanina marhitei idop ni uhur ni ELOHIM : Ondoskon nasiam ma angkulanasiam gabe galangan na manggoluh, na susi anjaha na hinarosuhkon ni ELOHIM , in ma parsombahonnasiam na maruhur! (bd. 6:13; 1 Ptr. 2:5) 

12:2 Anjaha ulang ma sarupa nasiam pakon dunia on, tapi mubah ma marhitei habayuon ni uhur, ase boi nasiam manimbangi atap aha do rosuh ni uhur ni ELOHIM , ai ma na madear, harosuh ampa na gokan dear. (Ep. 4:23; 5:10, 17.) 

12:3 Ase marhitei idop ni uhur na binereni hubangku, huhatahon ma bani ganup nasiam: Ulang ma gijang hira nasiam dirinasiam lobih humbani na patut, tapi pandei ma nasiam maruhur, ganup ma domu hubani banggal na haporsayaon, na binagihon ni ELOHIM bani. (1 Kor. 12:11; Ep. 4:7.) 

12:4 Ai songon hita marpagori na buei do bani sada badan, tapi seng sahorja pagori ai haganup, (1 Kor. 12:12.) 

12:5 sonai do homa hita, na buei ai, sada badan ibagas Kristus, tapi pagori bei do hita samah hita. (1 Kor. 12:27; Ep. 4:25.) 

12:6 Palegan-legan do sibere-bere banta domu hubani idop ni uhur na binere banta. Anggo panjahaion, sihol ma domu hubani haporsayaon. (1 Kor. 12:4.) 

12:7 Anggo horja marugas, horja marugas ma; anggo pangajarion, mangajari ma! (1 Ptr. 4:10, 11.) 

12:8 Anggo horja mamodahi, ai ma; anggo na marsibere-bere, ibagas bulus ni uhur ma; anggo na mambobahon, marringgas ni uhur ma; anggo na marsilayak-layak, humbani malas ni uhur ma. (Mat. 6:3; 2 Kor. 8:2; 9:7.) 

12:9 Ulang ma marsipakulah-kulah holong ni uhur in! Hagigihon nasiam ma na jahat in, parayak ma na madear! (Ams. 5:15; 1 Tim. 1:5.) 

12:10 Marsihaholongan ma nasiam ibagas holong parsaninaon! Marsilobei-lobeian ma nasiam marsipasangapan! (Pil. 2:3; 2 Ptr. 1:7.) 

12:11 Ulang ma surut ringgas ni uhurnasiam, hinsah ma ibagas tonduy, sisir ma mambalosi Tuhan in! (Pangk. 3:15.) 

12:12 Marmalas ni uhur ma nasiam mangarap, sabar bani hamarsikon, golgol bani tonggo! (1 Tes. 5:17.) 

12:13 Sarihon nasiam ma na porlu bani halak na mapansing; haporluhon ma partamueion! (Heb. 13:2.) 

12:14 Pasu-pasu nasiam ma na marburu nasiam, pasu-pasu ma, ulang burai! (Mat. 5:44; Lah. 7:60; 1 Kor. 4:12.) 

12:15 Marmalas ni uhur ma nasiam rap pakon na marmalas ni uhur, tangis ma pakon na tangis!(Ps. 35:13.) 

12:16 Sada ma uhurnasiam samah nasiam; ulang ma hagijangon ai pingkiri nasiam, tapi hatoruhon ma parayak; ulang ma na pandei nasiam iagan uhurnasiam! (bd. 15:5; Jes. 5:21.) 

12:17 Ulang ma balaskon nasiam na jahat balas ni na jahat; porluhon nasiam ma na madear ilobei ni haganup halak. (1 Tes. 5:15.) 

12:18 Anggo tarbahen, sibar ni na tarhorjahon nasiam, mardamei ma nasiam pakon haganup halak. (Mrk. 9:50; Heb. 12:14.) 

12:19 Nasiam, na hinaholongan, ulang ma nasiam mambalas, tapi padas nasiam ma ringis in bani ELOHIM , ai tarsurat do: Bangku do pambalason, Ahu pe mambalaskon, nini Tuhan in. (3 Mus. 19:18; 5 Mus. 32:35; Mat. 5:39.) 

12:20 Ai pe, anggo loheian munsuhmu, bere mangan ia; anggo horahan ia, bere minum! Ai anggo ibahen ham sonai, na pajunjun narnar do ham bani uluni. (Pod. 25:21, 22; Mat. 5:44.) 

12:21 Ulang ma talu ham ibahen na jahat, tapi taluhon ham ma na jahat in marhitei na madear.

0 komentar:

Posting Komentar