Minggu, 29 Desember 2013

PANGUNGKABON 3

Pangungkabon 3


3:1 Suratkon ma bani malekat ni kuria Sardes: On do hata ni Partonduy na pitu na humbani ELOHIM pakon Parbintang na pitu in: Hubotoh do sagala horjamu, na targoran do ham manggoluh, hape na matei do ham. (bd. 1:4, 16; 5:6.) 

3:2 Puho ma ham, anjaha pargogohi ham ma hasomanmu na tading in, na laho matei in; ai seng dong jumpah Ahu horjamu na gokan dear ilobei ni ELOHIM ngku. (Hes. 34:4; Ep. 5:14.) 

3:3 Halani ai ingat ma aha na jinalomu anjaha aha na binogeimu, ramothon ham ma ai, anjaha paubah uhurmu. Anggo lang ham puho, roh ma Ahu songon panangko, anjaha seng botohonmu panorangni, sadihari parrohku bamu. (Mat. 24:42; 1 Tes. 5:2.) 

3:4 Tapi dong do piga-piga halak bani nasiam i Sardes, na so pabutakkon pakeianni; sidea ma na sihol mardalan rapkon Ahu marpakeian putih, ai sidea do na talup. (Jud. 23.) 

3:5 Bani na monang in do hiohononkon pakeian putih, anjaha seng sasaponku goranni humbani buku hagoluhan in. Saksihononku do goranni ilobei ni ELOHIM ampa ilobei ni malekatni. (2 Mus. 32:32; Ps. 69:69; Mat. 10:32.) 

3:6 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in. 

3:7 Surathon ma bani malekat ni kuria Piladelpia: On do hata ni Na pansing anjaha Na sintong in, na manjolom anakkunsi ni si Daud, na mangungkab, anjaha seng dong na boi manutup, na manutup, anjaha seng dong na boi mangungkab. (Jes. 22:22.) 

3:8 Hubotoh do sagala horjamu. Tonggor ma, domma huungkab i lobeimu labah, na so boi tutupon ni barang ise pe. Ai age pe otik gogohmu, idalankon ham do Hatangku, anjaha seng iparnalang ham Goranku. (1 Kor. 16:8.) 

3:9 Tonggor ma, huboan ma halak humbani tumpuan ni setan, na manghatahon Jahudi sidea, hape seng tongon parladung do sidea. Tonggor ma, parohonku do sidea marsombah bani jampal ni naheimu, ase ibotoh sidea, paboa na holong do uhurhu bamu. (Jes. 49:23; 60:14.) 

3:10 Halani iramotkon ham do hata hasabaron na humbangku, Ahu pe ramothononku ma ham bani ari parlajouan, na sihol roh hu sab dunia on, laho manlajou sagala na mangiankon tanoh on. (bd. 13:10; Heb. 10:36.) 

3:11 Barah ma Ahu roh! Jolom ham ma na dong bamu, ulang dong na mambuat sortalimu!(bd. 2:10, 25.) 

3:12 Na monang in do bahenonku gabe basikah ibagas rumah ni ELOHIM ngku, seng anjai mandarat be ia hunjai; anjaha surathononku ma Goran ni ELOHIM ngku bani pakon Goran ni huta ni ELOHIM ngku, ai ma Jerusalem na baru, na susur hun nagori atas humbani ELOHIM ngku, sonai homa Goranku na bayu in. (bd. 14:1; 21:2; 22:4; Jes. 62:2.) 

3:13 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in! 

3:14 Surathon ma bani malekat ni kuria Laodikea: On do hata ni si Amen, Saksi na bujur anjaha na bonar, mula ni panompaon ni ELOHIM . (bd. 19:11; Joh. 1:3; Kol. 1:16, 17.) 

3:15 Hubotoh do sagala horjamu: Seng sai ngilu, seng sai milas ham. Ambit ngilu ma namin atap milas! (bd. 2:2.) 

3:16 Tapi, halani danggol-danggol sisilon ham, seng ngilu seng milas, utahhononku ma ham humbani pamanganku. 

3:17 Ihatahon ham: Na bayak do ahu anjaha marnah na dong, seng hurangan ahu. Seng ibotoh ham, na madoyuk do ham hape anjaha na masombuh, na musil, na mapitung anjaha na talanjang. (1 Kor. 3:18; 4:8.) 

3:18 Hupodahi ma ham mamboli omas humbangku, na dob pinapitah bani apuy, ase tongon bayak ham, sonai age pakeian putih sihiouhononmu, ase ulang taridah hailaonmu halani hatalanjangonmu, sonai age minak mamminaki matamu, ase marpangidah ham. (bd. 16:15; Jes. 55:1; Mal. 3:3.) 

3:19 Ai sagala na huhaholongi, ai do hupinsang anjaha huajar.Ase pongkuthon ma, anjaha paubah ham ma uhurmu! (Pod. 3:12; 1 Kor. 11:32; Heb. 12:6.) 

3:20 Tonggor ma, na jongjong do Ahu ilobei ni labah in manghartuki. Atap ise na mambogei sorangku anjaha iungkab labah ai, masuk ma Ahu hubani, mangan ma Ahu rap pakonsi anjaha ia rap pakon Ahu. (Luk. 12:36; Joh. 14:23.) 

3:21 Bani na monang in do berehononku hundulan bani hotakku rap pakon Ahu, songon Ahu, dob monang, hundul rap pakon Bapangku bani hotakni ai. (Mat. 19:28.) 

3:22 Sagala na marpinggol itangihon ma na hinatahon ni Tonduy in hubani kuria in.

0 komentar:

Posting Komentar