Sabtu, 28 Desember 2013

KOLOSSE 4

Kolosse 4


4:1 Nasiam tuan-tuan, bahen nasiam ma na pintor ampa na patut bani jabolonnasiam, ingat nasiam: Adong do homa bani nasiam Tuhan i nagori atas. (3 Mus. 25:43, 53; Ep. 6:9.) 

4:2 Tongtong ma nasiam martonggo, anjaha puho ma pasal ai marhasoman tarima kasih. (1 Tes. 5:17.) 

4:3 Tonggohon nasiam ma homa hanami, ase ibere ELOHIM labah na ungkab bannami mangambilankon hata in, mangkatahon rusia pasal Kristus, ai halani in do ahu targari, (Rom 15:30; Ep. 6:19; 2 Tes. 3:1.) 

4:4 ase hupatalar in, songon na patut pangkatahonku. 

4:5 Marpantas ni uhur ma nasiam marparlahou dompak halak na idarat; pargunahon nasiam ma panorang. (Ep. 5:15, 16.) 

4:6 Sai tongtong ma jenges hatanasiam, songon na ginaraman, ase ibotohnasiam, sonaha patut marbalos bani ganup halak. (Mrk. 9:50; Ep. 4:29.) 

4:7 Patugahon ni si Tikikus do bani nasiam haganup na masa bangku; sanina na hinaholongan do ia, siparugas na bujur, anjaha hasoman sahorja ibagas Tuhan in. 

4:8 Husuruh do ia bani nasiam, ase ibotoh nasiam na masa bannami, anjaha ase iapoh uhurnasiam. (Ep. 6:22.) 

4:9 Dihut do homa si Onesimus, sanina na hinaholongan, na bujur in, ai ma na humbani nasiam on ai. Patugahon ni sidea ma bani nasiam sagala na masa bannami. (Pilem. 10.) 

4:10 Manongos tabi do bani nasiam si Aristarkus, hasomanku tartutup, ampa si Markus, panogolan ni si Barnabas. Domma ijalo nasiam hata pasalsi, ase anggo roh ma ia bani nasiam, jalo nasiam ma ia. (Lah. 19:29; 27:2.) 

4:11 Sonai homa si Jesus, na margoran si Justus. Pitah sidea do humbani halak Jahudi hasomanku sahorja ibagas harajaon ni ELOHIM ; na gabe apoh-apoh do sidea bangku. 

4:12 Manongos tabi do bani nasiam si Epapras, na roh humbani nasiam on, juak-juak ni Kristus Jesus; tongtong do ia maruntol manonggohon nasiam, ase gokan dear nasiam jongjong anjaha atok ibagas haganup, na hinarosuhkon ni ELOHIM . (bd. 1:7.) 

4:13 Ahu ma manaksihon pasalsi, paboa buei tumang do halojaonni manghophop nasiam ampa hasoman na i Laodikea pakon na i Hierapolis. 

4:14 Manongos tabi do bani nasiam si Lukas, doktor in. (2 Tim. 4:10, 11; Pilem. 24.) 

4:15 Padas nasiam ma tabingku bani sanina na i Laodikea ampa bani si Nimpas ampa bani kuria na martumpu i rumahni. 

4:16 Dob ibasa surat on itongah-tongahnasiam, ibasa ma homa on i kuria Laodikea; anjaha surat na hu Laodikea ai pe basa nasiam ma homa. 

4:17 Hatahon nasiam ma hubani si Arkippus: Jaga ma, ase tohonan, na dob jinalomu ibagas Tuhan in, torsa idalankon ho in! (Pilem. 2.) 

4:18 On ma tabi humbangku, si Paulus, na sinurat ni tanganku. Dingat nasiam ma ahu, na tarrantei on. Idop ni uhur ma bani nasiam. (1 Kor. 16:21; 2 Tes. 3:17.)

0 komentar:

Posting Komentar