Sabtu, 28 Desember 2013

KOLOSSE 2

Kolosse 2

2:1 Tapi ipangindo uhurhu do, ase ibotoh nasiam, sonaha banggal ni halojaonku manghophop nasiam ampa sidea na i Laodikea, ampa haganup, na so ongga mangidah bohingku ope, 

2:2 ase tarapoh uhur ni sidea, ase marpardomuan ibagas holong, ase bayak bani pangarusion na gok, anjaha ase itandai sidea pasal rusia ni ELOHIM , in ma Kristus in. 

2:3 Ibagas Ia do ponop sagala arta na marisi hapentaran ampa habotohon.(1 Kor. 1:24, 30.) 

2:4 Huhatahon pe in, ase ulang adong na mangoto-otoi nasiam marhitei pandei ni parsahap. (Rom 16:18.) 

2:5 Ai padaoh-daoh pe ibagas pardagingon, rap pakon nasiam do ahu ibagas tonduy, marmalas ni uhur mangidah partorsani bani nasiam ampa partotap ni haporsayaonnasiam bani Kristus. (1 Kor. 5:3; 14:40.) 

2:6 Ai pe, songon panjalonasiam bani Kristus Jesus, Tuhan in, sonai ma marparlahou nasiam ibagas Ia, 

2:7 marurat anjaha ipauli-uli ibagas Ia, jonam marhaporsayaon, songon na dob niajarhon bani nasiam, anjaha lambin martarima kasih. (Ep. 2:22; 3:17.) 

2:8 Jaga ma nasiam, ase ulang adong halak na mangagou nasiam marhitei hapentaron dunia ampa sipaoto-oto na lumei, na maronjolan bani tonah-tonah ni jolma, bani kuasa ni unsur-unsur dunia on, seng bani Kristus. (ay. 20.) 

2:9 Ai ibagas Ia do marianan haganup hagogok ni haELOHIM on marrupahon angkula,(Joh 1:14, 16.) 

2:10 anjaha ibagas Ia do gabe gok nasiam; Ia do kopala ni sagala pamarentahan ampa kuasa. (Ep. 1:21.) 

2:11 Lanjar ibagas Ia do nasiam tarsunat, sedo binahen ni tangan, ai ma mananggalhon daging pardousaon, marhitei parsunaton na ibagas Kristus. (Rom 2:29; 1 Ptr. 3:21.) 

2:12 Ai tartanom do nasiam rap pakonsi ibagas pandidion in, anjaha ibagas ai do homa nasiam ipapuho rap pakonsi marhitei haporsayaon bani hagogohon ni ELOHIM , na papuhohonsi humbani hamateian. (bd. 3:1-4; Rom 6:4.) 

2:13 Ase nasiam, na matei hinan ibagas panlanggaron ampa ibagas daging na so tarsunat in, rap pakonsi do nasiam ipapuho, dob isasap sagala panlanggaronta, (Ep. 2:1, 5.) 

2:14 marhitei na isasap surat utang na dompak hita, ai ma paraturan na mangimbang hita, anjaha ipadaoh do ai hun tongah-tongahta, ipakuhon bani silang ai. (Ep. 2:15.) 

2:15 Irampas do sinjata humbani siparkuasa ampa sipargogoh; talar do ipatontonkon sidea, marhamonangan do Ia dompak sidea. (bd. 1:13.) 

2:16 Ai pe, ulang ma iuhumi halak nasiam halani sipanganon ampa siinumon barang halani pesta barang poltak ni bulan barang halani ari Sabat pe. (Rom 14:1-12.) 

2:17 Halinoh ni na sihol roh ai do in, tapi Kristus do anggo badanni. (Heb. 8:5; 10:1.) 

2:18 Ulang ma ra nasiam rampason pasal upah hamonangannasiam marhitei halak, na mangkarosuhkon parnalangon diri ampa parsombahon bani malekat, na mangunsagah bani na niidahni ibagas alatan ni tonduyni, na pabanggal-banggal diri, lang maralasan, marhitei pingkiran pardagingon, (ay. 23.) 

2:19 tapi lang totap marsijoloman bani ulu in, ai ma na mansarihon angkula in anjaha padomuhon marhitei urat-urat ampa ringring, gabe marbanggal domu hubani ranggian ni ELOHIM . (Ep. 4:15, 16.) 

2:20 Anggo domma matei nasiam rap pakon Kristus dompak kuasa unsur-unsur ni dunia on, mase ma ranasiam paksaon marhitei paraturan-paraturan, songon halak na manggoluh i dunia on: (Gal. 4:3, 9.) 

2:21 Ulang jamah on, ulang pangan, ulang giut! 

2:22 Haganupan ai magou do anggo domma hona pakei. Titah ampa podah-podah ni jolma tumang do ai. (Jes. 29:13; Mat. 15:9.) 

2:23 Tongon, songon na marisi hapentaran do ai idahon, ai ionjolhon do hadaulaton, na marnalangkon diri, na mangarsik-arsik angkula; tapi seng na marguna ai manlawan hisap ni daging. (Rom 13:14; 1 Tim. 4:3.)

0 komentar:

Posting Komentar