Minggu, 22 Desember 2013

JOHANNES 21

Johannes 21

21:1 Dob ai ipataridahkon Jesus ma use dirini hubani susian ai i topi ni tao Tiberias. Sonon ma pardalanni. 

21:2 Tumpu ma si Simon Petrus pakon si Tomas, na margoran si Rindu-rindu, rap pakon si Natanael, na hun Kana i Galilea, pakon anak ni si Sebedeus ampa dua halak nari humbani susianni ai. (bd. 1:45.) 

21:3 Jadi nini si Simon Petrus ma hubani sidea: Laho ma ahu mardengke. Ihatahon sidea ma hubani: Dihut ma hanami! Jadi laho ma sidea, masuk ma hu parau, tapi aha pe lang dapot sidea na saborngin ai. 

21:4 Anjaha dob siang ari, jongjong ma Jesus i pasir ai, tapi seng itanda sidea Ia. (bd. 20:14; Luk. 24:16.) 

21:5 Jadi ihatahon Jesus ma hubani sidea: Ambia, adong do dengkenima ijin? Ibalosi sidea ma Ia: Seng dong! (Luk. 24:41.) 

21:6 dob ai ihatahon ma bani sidea: Dabuh hanima ma jalanima hu siamun ni parau in, ase dapotan hanima! Jadi idabuh sidea ma, gabe seng tartarik sidea be jala ai halani buei ni dengke ai. (Luk. 5:4-7.) 

21:7 Jadi ihatahon susian haholongan ni Jesus ai ma hubani si Petrus: Tuhan in do in! Jadi dob itangar si Simon Petrus, Tuhan in do ai hape, ialithon ma hiouni, ai seng marhiou ia hinan, gabe manlumpat ma ia hu tao ai. (bd. 13:23.) 

21:8 Tapi marparau do anggo susian na legan ai, lanjar manarad jala na marisi dengke ai, ai seng sadiha daoh sidea hundarat, hira-hira dua ratus asta do. 

21:9 Dashonsi sidea hu darat, iidah sidea ma narnar ijai ampa dengke i atasni, ambah ni ai ruti. 

21:10 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Boan hanima ma deba dengke in, na dapot hanima in! 

21:11 Jadi naik ma si Petrus hu parau ai, isarad ma jala ai hu darat, gok dengke na banggal-banggal, saratus lima puluh tolu bueini, anjaha age pe sonai bueini, seng marigat anggo jala ai. 

21:12 Dob ai nini Jesus ma hubani sidea: Roh ma hanima! Tapi seng dong humbani susian ai, na pag manungkunsi: Ise do Ham? Ibotoh sidea, Tuhan in do ai. 

21:13 Ase roh ma Jesus, ibuat ma ruti ai, ipambere ma ai bani sidea, sonai homa dengke ai. (bd. 6:11.) 

21:14 Ai ma na patoluhalihon ipataridahkon Jesus dirini hubani susianni, dob puho Ia humbani na matei. 

21:15 Ase dob mangan sidea, ihatahon Jesus ma hubani si Simon Petrus: Ale Simon, anak ni si Jonas, holongan do uhurmu Bangku ase halak on? Nini ma hu-Bani: Eak Tuhan, ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Ihatahon Jesus ma hubani: Parmahani ma anak ni biri-biringku! (bd. 1:42.) 

21:16 Ihatahon ma use padua-halihon bani: Ale Simon, Anak ni si Jonas, holong do uhurmu Bangku? Nini ma hu-Bani: Eak Tuhan, ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Jadi ihatahon ma hubani: Parmahani ma biri-biringku! (1 Ptr. 5:2, 4.) 

21:17 Dob ai ihatahon ma patolu-halihon hubani: Ale Simon, anak ni si Jonas, holong do uhurmu Bangku? Jadi pusok ma uhur ni si Petrus, halani patolu-halihon ma ihatahon hubani: Holong do uhurmu Bangku? Jadi ihatahon ma: Haganup do, ale Tuhan, ibotoh Ham; ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Dob ai ihatahon Jesus ma hubani: Parmahani ma biri-biringku! (bd. 13:38; 16:30.) 

21:18 Na tongon tumang do na huhatahon on bam: Sanggah poso ho, ho do manggonditi dirimu, anjaha laho ho huja rosuh ni uhurmu. Tapi dob matua holi ho, surdukkononmu ma tanganmu, jadi gonditan ni halak na legan ma ho, anjaha boanonni ma ho hubani na so harosuh ni uhurmu. 

21:19 Tapi ihatahon pe ai, laho patugahkon parmateini do use, laho pasangaphon ELOHIM . Jadi, dob ihatahon sonai, nini ma hubani: Ihutkon ma Ahu! (bd. 13:36.) 

21:20 Jadi marhusor ma si Petrus, gabe iidah ma mangihut susian haholongan ni uhur ni Jesus, ai ma na hundul darngos bani Jesus, sanggah na mangan ondi sidea, anjaha na manungkunsi ijia: Ise do in Tuhan, na sihol mantahihon Ham? (bd. 13:23.) 

21:21 Ase dob iidah si Petrus ia, nini ma hubani Jesus: Ham Tuhan, sonaha ia ambia on? 

21:22 Nini Jesus ma hubani: Anggo marosuh Ahu, totap ia, ronsi roh Ahu, mase ma pala pasari-sarionmu ai? Tapi anggo ho, ihutkon ma Ahu!

21:23 Ase sar ma hata ai bani hasoman-hasoman ai, na so matei susian ai. Tapi seng ihatahon Jesus hubani, na so matei ia, tapi sonon do nini: Anggo marosuh Ahu, totap ia ronsi roh Ahu, mase ma pala pasari-sarionmu ai? 

21:24 Ai ma susian, na manaksihon pasal on anjaha na manuratkon, anjaha ibotoh hanami, na sintong do na sinaksihonni in. (bd. 15:27; 19:35.) 

21:25 Tapi buei ope na legan, na binahen ni Jesus; ambit nasuratkon ai sada-sada, nini uhurhu, ra seng siat i dunia on, buku na sinurat ai.


0 komentar:

Posting Komentar