Minggu, 22 Desember 2013

JOHANNES 1

Johannes 1


1:1 Bani mungkahni domma adong Hata in, anjaha rap pakon ELOHIM do Hata in, anjaha ELOHIM do Hata in. (bd. 17:5; 1 Mus. 1:1; 1 Joh. 1:1, 2; Pangk. 19:13.) 

1:2 Rap do In pakon ELOHIM bani mungkahni. (Pod. 8:22.) 

1:3 Haganup marhiteihonsi do ase adong, anjaha seng dong na dob dong in, na so marhiteihonsi. (Kol. 1:16, 17; Heb. 1:2.) 

1:4 Ibagas Hata in do hagoluhan, anjaha hagoluhan in do panondang ni hajolmaon, (bd. 5:26.) 

1:5 Na marsinondang do panondang in ibagas na golap, tapi seng ijalo na golap in. (bd. 3:19.) 

1:6 Bangkit ma sada halak, na sinuruh ni ELOHIM , na margoran si Johannes. (Mat. 3:1.) 

1:7 Laho manaksihon do ia ase roh, ase isaksihon panondang in, ase haganup porsaya marhiteihonsi. 1:8 Seng ia panondang in, tapi sisaksihon panondang in do ia. (ay. 20.) 

1:9 Panondang na sintong in, na manondangi ganup jolma do, na roh hu dunia on. 

1:10 I dunia on hinan do Ia, anjaha marhiteihonsi do adong dunia on, hape seng itanda dunia on Ia. (ay. 3-5.) 

1:11 Na roh do Ia marayak na dong Bani, tapi seng ijalo na dong Bani in Ia. 

1:12 Tapi barang piga na manjalosi, hujai do ibere kuasa, ase gabe anak ni ELOHIM sidea, ai ma na porsaya bani goranni. (Gal. 3:26.) 

1:13 Ai ma na so tubuh humbani daroh barang humbani rosuh ni daging barang humbani rosuh ni dalahi, tapi humbani ELOHIM do. (bd. 3:5, 6.) 

1:14 Gabe daging ma Hata in, anjaha marianan itongah-tongahta; jadi iidah hanami ma hasangaponni songon hasangapon ni anak sasada na humbani Bapa in, gok idop ni uhur ampa hasintongan.(Jes. 7:14; 60:1; 2 Ptr. 1:16-17.) 

1:15 Isaksihon si Johannes do Ia, nini do marsora na gogoh: On do Ia na huhatahon ai, na roh hun pudingku; lobeinan do Ia adong ase ahu, ai parlobei hinan do Ia. (ay. 27, 30.) 

1:16 Humbani habayakonni do haganup hita manjalo, ai ma idop ni uhur na marnunut.(ay. 3, 34; Kol. 1:19.) 

1:17 Marhitei si Musa do ibere titah, tapi marhitei Jesus Kristus do manjadi idop ni uhur ampa hasintongan. (Rom 10:4.) 1:18 Ise pe lang na ongga mangidah ELOHIM ; Anak na sasada in, na bani abingan ni Bapa in, Ia do na pabotohkonsi. (bd. 6:64; Mat. 11:27; 1 Joh. 4:12.) 

1:19 On do hasaksian ni si Johannes, sanggah roh hubani malim ampa halak Lepi hun Jerusalem, na sinuruh ni halak Jahudi na ijai ai, laho manungkunsi, atap ise do ia. 

1:20 jadi iakuhon do, seng iporsou, nini ma: Sedo Ahu Kristus in. 

1:21 Isungkun sidea ma ia: Ise do, anggo sonai? Ai si Elias do ham? Jadi nini ma: Seng ahu ai! Ham do nabi na pinarbagah ai? Balosni: Lang! 

1:22 Dob ai nini sidea ma hubani: Ise do anggo sonai, ase tarbalosi hanami na marsuruh hanami. Aha do hatahononmu pasal ham? 

1:23 Jadi nini ma: Ahu, ai ma sora na dilo-dilo i halimisan: "Papintor ma dalan ni Tuhan in!" songon na hinatahon ni nabi Jesayas. 

1:24 Ia na sinuruh ai humbani halak Parisei do. 

1:25 Jadi nini sidea ma manungkunsi: Mase ma mandidi ham, anggo seng Kristus ham, atap si Elias atap Nabi ai? 

1:26 Jadi nini si Johannes ma mambalosi sidea: Ia ahu bah do hudidihon, tapi domma jongjong itongah-tongahnasiam Ia, na so tinanda nasiam in, (Mat. 3:11.) 

1:27 na roh hun pudingku, anjaha na hurang talup do ahu, mananggali tali ni sipatuni. 

1:28 I Betania do ai masa, idipar ni bah Jordan, ijai do ianan ni si Johannes mandidi. 

1:29 Patarni ai iidah si Johannes ma Jesus roh hubani, gabe nini ma: Tonggor ma, Ia do biri-biri ni ELOHIM , na mamorsan dousa ni dunia on!(ay. 36; Jes. 53:7.) 

1:30 Ia do ai na huhatahon ai: I pudingku roh do sada halak, na dob parlobei do Ia adong ase ahu, ai parlobei do Ia adong ase ahu. (ay. 15:27.) 

1:31 Ahu pe seng hutanda hinan Ia, tapi ase talar Ia bani bangsa Israel, ai do ase roh ahu mandidihon bah. 

1:32 Dob ai isaksihon si Johannes ma, nini ma: Huidah do Tonduy in susur songon asas hun nagori atas anjaha marianan Bani. (Mat. 3:16.) 

1:33 Ahu pe seng hutanda hinan Ia. Tapi Ia na marsuruh ahu mandidihon bah, Ia do mangkatahon hubangku: Ia hubani ise iidah ho susur Tonduy in anjaha marianan Bani, Ia ma sididihon Tonduy Na pansing. (Luk. 3:2.) 

1:34 Ase domma huidah anjaha husaksihon: Ia do Anak ni ELOHIM . 

1:35 Patarni ai jongjong ma use si Johannes ijai rap pakon dua susianni. 

1:36 Jadi sanggah niidahni ai Jesus montas, nini ma: Tonggor ma, Ia do biri-biri ni ELOHIM ! (ay. 29.) 

1:37 Dob ibogei susianni na dua ai hatani ai, jadi iirikkon sidea ma Jesus. 

1:38 Marhusor ma Jesus, gabe iidah ma sidea mangirikkonsi, jadi nini ma hubani sidea: Aha do na panindahannima? Jadi nini sidea ma hubani: Rabbi (artini: guru), ija do Ham marianan? 

1:39 Nini ma hubani sidea: Roh ma hanima, ase iidah hanima! Jadi roh ma sidea, iidah ma iananni ai, jadi rap ma sidea pakonsi sadarini ai. Tar pukul ompat ma ai. 

1:40 Si Andreas, sanina ni si Simon Petrus do sada humbani na dua ai, na mambogei hata ni si Johannes ai, anjaha na mangirikhon Jesus ai. 

1:41 Dob ai jumpahsi ma lobei si Simon, saninani ai, jadi nini ma dompaksi: Domma jumpah hanami Mesias in (artini: Kristus) (1 Sam. 2:10; Ps. 2:2.) 

1:42 Ibobai ma ia bani Jesus, ikawahkon Jesus ma ia, lanjar nini ma hubani: Si Simon do ho, anak ni si Jonas; si Kepas ma ho goranon (artini: Petrus; batu gingging)! (Mat. 16:18.) 

1:43 Patar ni ai, sanggah na sihol laho Ia hu Galilea, jumpahsi ma si Pilippus. Jadi nini Jesus ma hubani: Irikkon ma Ahu! 

1:44 Ai si Pilippus ai hun Betsaida do, ai ma huta ni si Andreas ampa si Petrus. 

1:45 Jumpah si Pilippus ma si Natanael, jadi ihatahon ma hubani: Domma jumpah hanami Ia, na sinahapkon ni si Musa ibagas titah in, sonai homa nabi-nabi ai ma Jesus, anak ni si Josep, na hun huta Nasaret. (5 Mus. 18:18; Hes. 34:23.) 

1:46 Dob ai nini si Natanael ma hubani: Mintor tarbahen ma roh na madear hun Nasaret? Jadi ihatahon si Pilippus ma: Roh ma ho, ase iidah ho! (bd. 7:41.) 

1:47 Iidah Jesus ma si Natanael roh hubani, jadi nini ma pasalsi: On ma sada halak Israel na sintong, na so maruhur lekluk ibagas. 

1:48 Nini si Natanael ma hubani: Hunja itanda Ham ahu? Jadi nini Jesus ma mambalosisi: Sanggah lape idilo si Pilippus ho, domma huidah ho itoruh ni hayu ara ai. 

1:49 Nini si Natanael ma hubani: Rabbi, Ham do Anak ni ELOHIM , Ham do Raja ni Israel. (bd. 6:69; Mat. 14:33; 16:16.) 

1:50 Jadi nini Jesus ma mambalosisi: Halani na huhatahon ai do bam: Huidah do ho itoruh ni hayu ara ai, ase porsaya ho. Sibanggalhonon ni ai ope idahonmu! 

1:51 Lanjar nini ma hubani: Na sintong tumang do na huhatahon bannima: Idahonnima do mungkab nagori atas anjaha naik-turun malekat ni ELOHIM marayak Anak ni jolma in. (1 Mus. 28:12.)

0 komentar:

Posting Komentar