Sabtu, 28 Desember 2013

JAKOBUS 2

Jakobus 2


2:1 Nasiam saninangku, ulang ma ibagas na mangidah-idah bohi nasiam marhaporsayaon bani Tuhanta Jesus Kristus, na marmulia in. (1 Kor. 2:8.) 

2:2 Umpamani, roh ma sada halak partintin omas ampa na marpakeian na majenges hu parguruannasiam, anjaha roh homa sada halak na miskin marhiou na marigat-rigat. 

2:3 Jadi dob iidah nasiam parhiou na majenges ai, gabe ihatahon nasiam hubani: "Hundul ma ham ijon, bani sidearan on," tapi bani na miskin ai ihatahon nasiam: "Ijai ma ho jongjong barang hundul ijon ilambung ni naheihon," 

2:4 ai lang domma mambahen parlegan-leganan nasiam ijai itongah-tongah nasiam, anjaha manguhumi nasiam marhitei pingkiran na jahat? 

2:5 Tangihon nasiam ma, ale sanina na hinaholongan: Ai lang na masombuh i dunia on do ipilih ELOHIM , ase bayak sidea ibagas haporsayaon anjaha panean bani harajaon, na dob pinarbagahni hinan bani na marholong ni atei Bani? (Luk. 12:21; 1 Kor. 1:26-28.) 

2:6 Tapi idoruni nasiam do na masombuh in. Ai lang halak na bayak in do na mangarsik-arsik anjaha na manarad-narad nasiam hu paruhuman? 

2:7 Ai lang sidea do na pasambor-samborhon Goran na dear in, na dob ipartigorankon bani nasiam? 

2:8 Sibahen na madear ma nasiam tongon, anggo gok idalankon nasiam titah ni Harajaon in, domu hubani hata ni Surat in: Haholongi ma hasomanmin songon dirimu! (3 Mus. 19:18.) 

2:9 Tapi, anggo siidah-idah bohi nasiam, na mardousa do nasiam ijai, gabe patalaron ni titah in ma nasiam songon sipanlanggar. (5 Mus. 1:17.) 

2:10 Porini pe idalankon sada halak haganup titah in, hape ilanggar sada, parsalah do ia bani haganup. (Mat. 5:19.) 

2:11 Ai Ia na mangkatahon: "Ulang ho marbangkis!" lanjar Ia do mangkatahon: "Ulang ho mamunuh!" Ase pori ni pe seng marbangkis ho, hape mamunuh do, panlanggar do ho bani titah in. (2 Mus. 20:13, 14.) 

2:12 Bani parsahap atap horja pe ingat nasiam ma: Siuhumon do nasiam bahenon ni titah hamardekaon in. 

2:13 Ai uhum na so maridop ni uhur do bani na so mandalankon idop ni uhur, tapi monang do idop ni uhur marimbang uhum. (Mat. 5:7; 18:30, 34; 25:45, 46.) 

2:14 Aha ma gunani, nasiam saninangku, anggo ihatahon sada halak, adong bani haporsayaon, tapi seng dong pangkorjahonni? (Mat. 7:21.) 

2:15 Porini dong sanina atap botou, na so marhiou anjaha hurangan bani sipanganon ari-ari, 

2:16 gabe adong humbani nasiam, na mangkatahon hubani: "Laho ma nasiam ibagas damei, malas ma pangahapnasiam anjaha bosur ma nasiam," hape seng dong ibere nasiam bani, aha ma gunani ai? (1 Joh. 3:17.)

2:17 Haporsayaon in pe sonai do. Anggo seng dong horjani, na dob matei do ai ibagas dirini. 

2:18 Tapi ra do adong halak na mangkatahon: Bamu ma haporsayaon, bangku parhorjaan! Patuduhkon ham ma bangku haporsayaonmu, na so pala adong horjani, ase hupatuduhkon bamu haporsayaon in marhitei horjangku. (Gal. 5:6.) 

2:19 Na porsaya do ham: Sada do hansa ELOHIM . Dear ma ai. Setan-setan pe porsaya do anjaha hitir-hitir. 

2:20 Tapi sihol ma botohonmu, ale jolma na oto, na so marguna do haporsayaon, anggo seng adong horjani. 

2:21 Ai lang humbani horja do ipintori ompungta si Abraham, dob na binoanni ai si Isak, anakni ai, hu panggalangan? (1 Mus. 22:9, 10, 12.) 

2:22 Iidah ham ma ijai, na rap marhorja do haporsayaonni ampa pangkorjahonni, anjaha marhitei horja ai gabe gokan dear haporsayaon ai. 

2:23 Jadi jumpah ma na hinatahon ni Surat in: Ihaporsayai si Abraham do ELOHIM , anjaha ai ma ihira bani gabe hapintoranni, anjaha igoran do ia "huan-huan ni ELOHIM ". (1 Mus. 15:6; Jes. 41:8.) 

2:24 Ase idah nasiam ma: Humbani horja do ipintori jolma, seng humbani haporsayaon tumang. 

2:25 Sonai do age si Rahab, boru jalang ai, ai lang humbani horjani do ia ipintori, dob na jinaloni ai suruhan ai, anjaha isuruh sidea humbani dalan na legan? (Jos. 2:4, 15; Heb. 11:13.) 

2:26 Ai songon badan, na so martonduy, matei do, sonai do matei age haporsayaon, na so marhorja. (ay. 17.)

0 komentar:

Posting Komentar