Sabtu, 28 Desember 2013

HEB 10

Heb 10

10:1 Jadi halani halinoh ni parulihan na sihol roh do hansa titah in, sedo anggo badanni sandiri, halani ai seng tarbahen titah in mambahen gokan dear sagala na roh hujin, mamboan galangan na dos torus siap tahun. (bd. 7:19; 8:5.) 

10:2 Ai ambit sonai, parontihonon ma na manggalang ai, halani seng adong be dousa idingat sidea siparsombah ai, anggo domma borsih hinan sidea santorap. 

10:3 Tapi halani galangan ai, puho do pardingat bani dousa ai ganup tahun. (3 Mus. 16:21.) 

10:4 Ai seng tarbahen daroh ni lombu jonggi atap hambing tunggal pasaloseihon dousa. 

10:5 Halani ai, nini do bani parmasukni hu dunia on: "Seng ihasiholhon uhurmu galangan atap sibere-bere, tapi badan do ipasirsir Ham bangku. 

10:6 Seng marosuh uhurmu bani galangan situtungon barang bani galangan pardousaon. 

10:7 Jadi ningku ma: Tonggor ma, na roh ma Ahu mangkorjahon rosuh ni uhurmu, ale ELOHIM ; bani buku gulungan in do tarsurat pasal Ahu." (Ps. 40:7-9.) 

10:8 Ase, anggo ihatahon lobei: "Seng ihasiholhon uhurmu anjaha seng marosuh uhurmu bani galangan, sibere-bere, galangan situtungon barang galangan pardousaon", age pe igalangkon namin ai romban hubani titah, 

10:9 anjaha dob ai use ihatahon: "Tonggor ma, na roh ma Ahu mangkorjahon rosuh ni uhurmu!", ijai ma iparontihon na parlobei ai, laho pajongjongkon na paduahon ai. 

10:10 Anjaha marhitei rosuhni ai gabe pansing do hita, halani badan ni Jesus Kristus, na dob ginalangkonni ai, torus lalab marhitei na sahali ai. (bd. 9:12, 28.) 

10:11 Ia malim-malim, ganup do jongjong ari-ari marugas, laho manggalangkon galangan na sarupa marnunut, na so boi ongga tongon pasaloseihon dousa. (ay. 1; 2 Mus. 29:38.) 

10:12 Tapi anggo Ia, sada galangan hansa iboan laho pasaloseihon dousa; dob ai laho ma Ia hundul sadokah ni dokahni hu siamun ni ELOHIM . (ay. 10, 14.) 

10:13 Na paima-imahon ma Ia hunjai nari, ronsi ipatunduk munsuhni gabe sidogei-dogeian ni naheini. (Ps. 110:1.) 

10:14 Ai marhitei sada galangan, gok do dearni ipajongjong ronsi sadokah ni dokahni, sagala na ra papansingonni. (ay. 12.) 

10:15 Dihut do Tonduy Na pansing manaksihon ai banta, ai ihatahon do lobei: 

10:16 "On do padan sibahenonku bani sidea, dob salpu panorang ai", nini Tuhan in: "Nahkononku do titahku hubagas uhur ni sidea, anjaha surathononku do ai hubagas atei-atei ni sidea." (bd. 8:10; Jer. 31:33, 34.) 

10:17 Dob ai use: "Anjaha seng be ingatonku dousa ni sidea pakon hajahaton ni sidea." (bd. 8:12.) 

10:18 Ase anggo domma sasap ai, seng be masa galangan pardousaon. 

10:19 Ai pe nasiam sanina, halani domma adong banta hinsah ni uhur laho masuk hubagas ianan na mapansing ai ibagas daroh ni Jesus, (Mat. 27:51.) 

10:20 humbani dalan na baru anjaha na manggoluh ai, na ibuka banta, manlopusi hirei-hirei ai, ai ma dagingni ai, (bd. 9:8.) 

10:21 anjaha domma adong homa banta malim bolon, na manggomgom rumah ni ELOHIM , 

10:22 halani ai, dohori hita ma ELOHIM , maruhur na sintong, ibagas haporsayaon na gok, maruhur na dob hona uras humbani panggora ni uhur na sambor ampa ibagas angkula na dob pinapansing marhitei bah na borsih.(bd. 4:16; Ep. 5:26.) 

10:23 Poltik ma jolom hita pangarapan, na dob niakuhonta in, ai hatengeran ni uhur do na marbagahkonsi.(ay. 12.) 

10:24 Pardiateihon hita ma samah hita, ase marsiojuran hita mandalankon holong ampa horja na madear, (bd. 13:1.) 

10:25 anjaha ulang ma tadingkon hita partumpuanta, songon na dob somal bani deba halak, tapi lambin marsipagolpaan ma hita, halani na lambin dohor ma ari ai iidah nasiam. (ay. 37; 3:13.) 

10:26 Ai anggo ituntun hita mardousa dob sompat ijalo hita panandaion bani hasintongan in, seng adong be dapot galangan pasaloseihon dousa. (bd. 6:4-8.) 

10:27 Uhum mando sipaimaon ibagas biar ampa apuy ringis, na mangagouhon sagala sipanlawan. 10:28 Na manlanggar titah ni si Musa, maningon do matei, seng dong be idop ni uhur, anggo adong dua barang tolu halak na manaksihon ai. (4 Mus. 15:30; 5 Mus. 17:6.) 

10:29 Timbang nasiam ma, ai lang boratan ma uhum mangonai bani jolma, na mandogei-dogei Anak ni ELOHIM anjaha na so manghargai daroh parpadanan in, na dob papansingkonsi, anjaha na pahirihon Tonduy Paridop ni uhur in? (bd. 2:3.) 

10:30 Ai itanda hita do Ia, na mangkatahon: Ahu do simada pambalason, sai na balashononku do! Dob ai use ihatahon do: Uhumon ni Tuhan in do bangsani. (5 Mus. 32:35, 36.) 

10:31 Jangin ni in, madabuh hu tangan ni ELOHIM na manggoluh in! 

10:32 Tapi ingat nasiam ma panorang na dob salpu ondi. Ijia, dob ipalihar nasiam, tahan do nasiam ibagas buei paruntolon na marhamarsikon. (bd. 6:4.) 

10:33 Deba nasiam gabe sitontonan halani apas-apas ampa hamarsikon, na deba nari dihut manaron homa halani halak na manaron ai. (1 Kor. 4:9.) 

10:34 Ai rap manaron do nasiam pakon halak na tartutup, anjaha age hona rampas artanasiam, malas do uhurnasiam ijai, halani ibotoh nasiam, adong ope bani nasiam arta sidearan anjaha na totap. (Mat. 6:20; 19:21, 29.) 

10:35 Ai pe, ulang ma ambukkon nasiam hinsah ni uhurnasiam, ai banggal do upah balas ni in! 

10:36 Hasabaron do na porlu bani nasiam, laho mandalankon rosuh ni uhur ni ELOHIM , ase dapot nasiam bagah-bagah in. (Luk. 21:19.) 

10:37 Ai tongkin nari tumang mando, roh ma na sihol roh, anjaha seng padokah-dokahonni. (Hab. 2:3.) 

10:38 Tapi humbani haporsayaon do manggoluh parpintor in, anjaha seng marosuh uhurhu bani halak na surut. (Hab. 2:4; Rom 1:17.) 

10:39 Tapi seng surut anggo hita ase hu hamagouan; na porsaya do laho paluahkon tonduy.

0 komentar:

Posting Komentar