Jumat, 27 Desember 2013

EPESUS 4

Epesus 4


4:1 Ase ahu, na tarsangkut halani Tuhan in, huelek-elek ma nasiam: Parlahouhon nasiam ma na talup, domu hubani pandiloon na dob das bani nasiam! (Kol. 1:10.) 

4:2 Martoruh ni uhur botul ma, marlamlam anjaha marlumbang ni uhur, marsianjuan ma nasiam ibagas uhur na holong! (Kol. 3:12.) 

4:3 Haporluhon nasiam ma manramothon hasadaon ni tonduy, marhitei panrahut ni damei. 

4:4 Sada daging anjaha sada tonduy, songon nasiam na tardilo ibagas sada pangarapan bani pandiloon ai,(Rom 12:5.) 

4:5 sada Tuhan, sada haporsayaon, sada pandidion,(1 Kor. 8:6.) 

4:6 sada ELOHIM , ai ma Bapa ni haganup, sigomgomi haganup, sitorusi haganup ampa siiani haganup.(1 Kor. 12:6.) 

4:7 Tapi bani ganup do hita ibere idop ni uhur ai domu hubani ukuran ni pambere ni Kristus. (Rom 12:3, 6; 1 Kor. 12:11.) 

4:8 Ai do ase nini: Naik do Ia hu atas, iboan raphon-Si na tartaban; ibere do sibere-bere bani jolma. (Ps. 68:19; Kol. 2:15.) 

4:9 Tapi naik ma Ia, ai lang mararti ma ai, paboa na dob tuad do Ia lobei hubani ianan na itoruh ni tanoh? (Joh. 3:13.) 

4:10 Ia, na dob tuad ai, lanjar Ia do na naik huatas ni haganup nagori atas, ase igoki haganup. 

4:11 Lanjar Ia do mambere deba gabe apostel, deba nabi, deba evangelis, deba use parmahan ampa pangajari, (Lah. 21:8; 1 Kor. 12:28.) 

4:12 laho pasirsirhon na mapansing in bani horja diakoni, laho pauli-ulihon daging ni Kristus in, (1 Ptr. 2:5.) 

4:13 ase das hita haganup hu hasadaon ni haporsayaon ampa habotohon bani Anak ni ELOHIM , gabe jolma na gok, matoras anjaha gok songon Kristus, 

4:14 ase ulang be hita danak, na pinalindak-lindak anjaha na binoanboan ni ganup logou ni ajaran, marhitei horja akal-akal ni jolma, marhitei sipaoto-oto na laho pakahouhon. (1 Kor. 14:20; Heb. 13:9.) 

4:15 Gabe parhasintongan hita tene ibagas holong, anjaha lambin magodang ibagas haganup, mangayaki Ia, Ulu in, in ma Kristus. (bd. 1:22; 5:23; Kol. 1:18.) 

4:16 Hum-Bani do haganup angkula in ipadomu anjaha iparapat, marhitei ganup urat-urat pangurupi, gabe lambin magodang daging in domu hubani horja ni ganup pagori bani bagianni bei, pinauli-uli ibagas holong. (Kol. 2:19.) 

4:17 On do hatangku anjaha husaksihon ibagas Tuhan in: Ulang ma nasiam marparlahou songon halak sipajuh begu-begu, na mangihutkon pingkiran sisoya-soya. (Rom 1:21.) 

4:18 Paruhur na golap do sidea, holang humbani goluh ni ELOHIM , halani haotoon ni uhur ni sidea, pakon halani mapir ni uhur ni sidea. (bd. 2:12.)

4:19 Lang be ibotoh sidea na maila, gabe iondoskon ma dirini hubani na marpoya-poya anjaha ihorjahon sagala habutakon marhasoman uhur haut. 

4:20 Tapi anggo nasiam, seng sonai iguruhon nasiam pasal Kristus. 

4:21 Ai Lang domma ibogei nasiam baritaNi, anjaha iajarhon pasal-Si domu hubani hasintongan na adong ibagas Jesus? (bd. 1:13.) 

4:22 Tanggali nasiam ma jolma na buruk in, ai ma parlahou sisapari ai, ai laho magou do in hinorhon ni hisap-hisap sipaoto-oto. (Rom 8:13; Gal. 6:8; Kol. 3:9.) 

4:23 Anjaha gabe bayu ma nasiam ibagas tonduy ni uhurnasiam (Rom 12:2.) 

4:24 Anjaha pakei nasiam ma jolma na baru, na tinompa usih hubani ELOHIM , ibagas hapintoran ampa hapansingon na botul. (1 Mus. 1:26.) 

4:25 Halani ai ambukkon nasiam ma ladung in anjaha hatahon nasiam ma na sintong, ganup dompak hasomanni jolma, ai pagori do hita samah hita. 

4:26 Anggo manggila nasiam ulang ma mardousa! Ulang ma sundut mata ni ari, lang mintop ringis nasiam. (Ps. 4:5; Jak. 1:19, 20.) 

4:27 Ulang ma pasiat nasiam sibolis in! 

4:28 Sipanangko hinan, ulang be manangko, tapi ra ma ia loja, anjaha ihorjahon tanganni ma na madear, ase adong siberehononni bani na hurangan. 

4:29 Ulang ma luar hata na mabutak humbani pamangannasiam, tapi na madear ma, na boi pauli-ulihon na hurang, ase dapotan ulih, na mambogeisi. (bd. 5:4; Kol. 3:16, 17; 4:6.) 

4:30 Anjaha ulang ma pusoki nasiam Tonduy na pansing ni ELOHIM , na dob tinokanhon bani nasiam bani ari haluahon in. (bd. 1:13; Jes. 63:10.) 

4:31 Sagala riting ni uhur, gila, marah, sorgang-sorgang, panrisaon ampa sagala hajahaton, sai ipadaoh ma humbani nasiam. (Kol. 3:8.) 

4:32 Tapi basar ma nasiam samah nasiam, paridop ni uhur, anjaha sirsir marsisasapan dousa, songon panasap ni ELOHIM bani dousanasiam ibagas Kristus. (Mat. 6:14; 18:23-25.)

0 komentar:

Posting Komentar