Jumat, 27 Desember 2013

2 KORINT 9

2 Korint 9


9:1 Ia pasal pangurupion na bani halak na mapansing, seng porlu be surathononku ai bani nasiam. (bd. 8:4, 20.) 

9:2 Ai hubotoh do ringgas ni uhurnasiam, na dob pala hupapuji-puji ilobei ni halak Makedonia, paboa na dob marugas Akaya humbani na tahun in ope, anjaha haringgasonnasiam ai do manjuljul sibueian hasoman ai. (bd. 8:19.) 

9:3 Tapi husuruh do sanina in, ase ulang lang mararti pamujinami bani nasiam pasal ai, ase sirsir ma nasiam tongon, songon na dob huhatahon hinan; (bd. 8:24.) 

9:4 ase ulang, anggo roh halak Makedonia rap pakon ahu, jadi jumpah nasiam lang sirsir, gabe maila hanami, ulang ma lobei nasiam ihatahon hanami, halani tenger ni uhurnami in. 

9:5 Halani ai porlu do nini uhurhu, marsuruh sanina in parlobei bani nasiam, laho pasirsirhon sibere-bere hatarimakasihon, na dob ipadankon nasiam, ase sirsir ma in, songon sibere-bere na unjah, ulang ma na hinolit. 

9:6 Tapi ingat nasiam ma on: Na mantidahkon otik, otik do sabionni; na mantidahkon buei, buei do sabionni.(Pod. 11:24; 19:17.) 

9:7 Ganup ma jinuljul ni uhurni, ulang ma humbani borat ni uhur atap halani paksa, ai ihaholongi ELOHIM do halak na malas uhur mambere. (Rom 12:8.) 

9:8 Ai markuasa do ELOHIM mambere unjah sagala pasu-pasu bani nasiam, ase sungkupan nasiam tongtong bani haganup, anjaha marlobih-lobih nasiam bani ganup horja na madear, 

9:9 domu hubani na tarsurat in: Ia do na mambagihon, ibere do bani na miskin; totap do hapintoranni ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 112:9.) 

9:10 Anjaha na pasirsirhon bonih bani sipanabur ampa indahan bani na mangankon, pasirsiron anjaha pagandaonni do bani nasiam sisaburhononkon anjaha pabueionni buah ni hapintoronnasiam. (Jes. 55:10; Hos. 10:12.) 

9:11 ase bani haganup nasiam ipabayak, laho mandalankon halayakon, na mangkorhon tarima kasih bani ELOHIM , marhitei hanami. (bd. 1:11; 4:15.)

 9:12 Ia horja panumpakion on seng pitah na manungkupi hahurangan ni halak na mapansing ai in, tapi surung do pangkorhon ni ai homa marhitei buei martarima kasih bani ELOHIM . (bd. 8:14.) 

9:13 Ai marhitei habujuronnasiam bani horja panumpakion on ipuji sidea do ELOHIM , halani ibalosi nasiam do ambilan na madear ni Kristus marhitei hasaksiannasiam, anjaha halani unjah nasiam marsibere-bere ibagas parsaorannasiam pakon sidea ampa haganup halak na legan. 

9:14 Anjaha itonggohon sidea do nasiam ibagas sihol ni uhur bani nasiam, mardingat idop ni uhur na tarsulur, na humbani ELOHIM bani nasiam. 

9:15 Tapi tarima kasih ma bani ELOHIM halani sibere-bereni, na so tarpajojor in.

0 komentar:

Posting Komentar