Jumat, 27 Desember 2013

2 KORINT 6

2 Korint 6


6:1 Songon hasoman pangkorja, ipalumba hanami ma nasiam, ase ulang soya panjalonasiam bani idop ni uhur ni ELOHIM , (bd. 1:24; 5:20.) 

6:2 ai nini do: Bani panorang idop ni uhur do ho hutangihon, anjaha bani panorang haluahon do ho huurupi. Tonggor ma, sonari ma panorang idop ni uhur, tonggor ma, sonari ma panorang haluahon. (Jes. 49:8; Luk. 4:9, 21.) 

6:3 Seng mambahen partolsuan hanami atap bani aha pe, ase ulang hona risa jabatannami. 

6:4 Ibagas haganup do ipatuduhkon hanami dirinami songon juak-juak ni ELOHIM : Ibagas hasabaron banggal, ibagas hamarsikon, ibagas hasunsahan, ibagas hasosakan, (bd. 11:23-27.) 

6:5 ibagas na hona pukul, ibagas na tartutup, ibagas hageoron, ibagas halojaon, ibagas mangkar ni mata, ibagas parpuasaon, (bd. 11:23-27.) 

6:6 ibagas hasusion, ibagas habotohon, ibagas lumbang ni uhur, ibagas habasaron, ibagas Tonduy Na pansing, ibagas holong ni uhur na so marsipakulah-kulah, (1 Tim. 4:12.) 

6:7 ibagas hata hasintongan, ibagas hagogohon ni ELOHIM , ai ma marhitei sinjata hapintoran i siamun ampa i sambilou; (1 Kor. 2:4.) 

6:8 marhitei na tarpuji ampa na hona parpahiri, marhitei hata-hata na masambor ampa hata na madear; songon halak na pakahouhon, hape parsintong do; 

6:9 songon na so tinanda, hape na tinanda do; songon na laho matei, hape tonggor ma manggoluh do; songon halak na niarsik-arsik, hape seng tarbunuh;(bd. 4:10, 11; Ps. 118:18.) 

6:10 songon na marhoru, hape tongtong do marmalas ni uhur; songon na miskin, hape buei do na ipabayak songon na so marnadong, hape haganup do adong bani.(Pil. 4:12, 13.) 

6:11 Torang-torang do panluarnami bani nasiam, halak Korint, ungkab do uhurnami. 

6:12 Seng sompit uhurnami mangidah nasiam, tapi uhurnasiam do na sompit. 

6:13 Songon na bani anakku do hatangkon: Balos na dos hujai ma homa bahen nasiam: Palumbang nasiam ma homa uhurnasiam! (1 Kor. 4:14.) 

6:14 Ulang ma sapasangan nasiam pakon na so porsaya! Ai aha ma pardomuan ni hapintoran ampa na so uhum, anjaha aha ma parsaoran ni haliharon ampa hagolapan? (Ep. 5:11.) 

6:15 Aha ma pardomuan ni Kristus ampa Belial? Aha ma hasadaon ni na porsaya ampa na so porsaya? 

6:16 Mintor ra ma mardomu rumah na mapansing ni ELOHIM ampa sisombah-sombahon? Ai hita do rumah na mapansing ni ELOHIM na manggoluh in, songon na hinatahon ni ELOHIM : Sihol marianan do Ahu itongah-tongah ni sidea anjaha mardalani, gabe ELOHIM ni sidea ma Ahu, anjaha sidea gabe bangsangku. (3 Mus. 26:12; 1 Kor. 3:16.) 

6:17 Halani ai, luar ma hanima hun tongah-tongah ni sidea, anjaha paholang hanima ma dirinima, nini Tuhan in; ulang ma jamah hanima na butak, ase hujalo hanima! (Jes. 52:11; Pangk. 18:4.)

6:18 Jadi gabe Bapa ma Ahu bannima, anjaha hanima gabe anak ampa boru bangku, nini Tuhan, Sigomgom haganup. (Jer. 31:9; 32:38.)

0 komentar:

Posting Komentar