Jumat, 27 Desember 2013

2 KORINT 5

2 Korint 5


5:1 Ai ibotoh hanami do, anggo irumbakkon lampo-lamponami na i dunia on, adong do bannami rumah humbani ELOHIM , rumah na so pinauli ni tangan, na totap sadokah ni dokahni i nagori atas. (Joh. 4:19; 2 Ptr. 1:13, 14.) 

5:2 Ai sadokah ijon marhoih do hanami, anjaha masihol manolukkon ianannami na hun nagori atas ai, (Rom 8:23.) 

5:3 ase marhitei na manolukkon ai, seng talanjang hanami dapot. 

5:4 Ai sanggah i parlampo-lampoan on hanami, marhoih do hanami anjaha boratan, halani sihol uhurnami, ase ulang itanggali, tapi isolukkon ma lah, ase ibondut hagoluhan ai na ra matei on. (1 Kor. 15:53.) 

5:5 Tapi na pasirsirhon hanami hujai, ai ma ELOHIM , na mambere bannami Tonduy in songon sikoram. (bd. 1:22; Rom 8:16, 23; Ep. 1:13, 14.) 

5:6 Ase tenger do uhurnami tongtong, anjaha ibotoh hanami, daoh ope hanami humbani Tuhan in, sadokah marianan hanami ibagas angkula on, (Heb. 11:13.) 

5:7 ai ibagas haporsayaon do pardalanannami, lape ibagas na mangidah.(1 Kor. 13:12.) 

5:8 Tenger do uhurnami, anjaha malasan do uhurnami pindah humbani angkula on, laho marianan rap pakon Tuhan in. (Pil. 1:23.) 

5:9 Halani ai iporluhon hanami do, ase harosuhni hanami, atap sanggah ibagas angkula atap dob tanggal humbani angkula. (Ps. 39:13.) 

5:10 Ai maningon talar do hita haganup ilobei ni paruhuman ni Kristus, ase ijalo bei domu hubani na hinorjahonni, sanggah ibagas angkula, atap na madear atap na masambor.(Lah. 17:31; Rom 2:16; 14:10.) 

5:11 Ai pe, halani ibotoh hanami, biar bani Tuhan in, iojur hanami do jolma in ase porsaya; tapi talar do hanami bani ELOHIM , anjaha arap do uhurnami, talar do homa hanami ibagas panggora ni uhurnasiam. 

5:12 Sedo na mangulaki hanami na mamuji-muji dirinami i lobeinasiam, tapi mambere dalan do bani nasiam, ase adong pamujionnasiam pasal hanami marimbang hasoman, na mamuji-muji diri pasal pardarat sedo pasal paruhuran. (bd. 3:1.) 

5:13 Ai anggo siaran hanami, halani ELOHIM do ai; anjaha anggo maruhur hanami, halani nasiam do. 

5:14 Ai holong ni uhur ni Kristus do na mangatur hanami, halani ibotoh hanami, anggo domma matei Na sada in manghophop haganup, na dob matei do sidea haganup. (Rom 14:7, 8.) 

5:15 Anjaha manghophop haganup do Ia matei, ase ulang manggoluh bani dirini bei na manggoluh in, tapi ase manggoluh sidea Bani, na dob matei anjaha mulak manggoluh manghophop sidea. (1 Tim. 2:6.) 

5:16 Halani ai seng itanda hanami be atap ise mangihutkon pardagingon; anjaha anggo itanda hanami pe na ijia Kristus mangihutkon pardagingon, tapi seng be sonai panandaionnami sonari. 

5:17 Ase barang ise ibagas Kristus, na tinompa na baru ma in. Domma salpu sisapari, tonggor ma, domma gabe na baru. (Rom 8:1, 10; Gal. 6:15; Pangk. 21:5.) 

5:18 Haganupan ai humbani ELOHIM do; ai Ia do padearhon hita Bani marhitei Kristus, anjaha ibere do bannami jabatan pardearan in. (Rom 5:10.) 

5:19 Ai ipadear ELOHIM do dunia on Bani ibagas Kristus, marhitei na so i hira bani sidea panlanggaron ni sidea, anjaha iondoskon do bannami ambilan pardearan in. (Rom 3:24, 25; Kol. 1:19, 20.) 

5:20 Ase utusan ni Kristus do hanami, sahira ELOHIM do mangojur marhitei hanami. Gantih ni Kristus do hanami mangelek: Sai ra ma nasiam padearon bani ELOHIM ! (Jes. 52:7.) 

5:21 On do ibahen ELOHIM : Manghophop hita gabe dousa do Ia, na so mananda dousa, ase gabe hapintoran ni ELOHIM hita ibagas Ia.(Gal. 3:13; Pil. 3:9; Heb. 4:15.)

0 komentar:

Posting Komentar