Sabtu, 28 Desember 2013

1 TESSALONIKA 4

1 Tessalonika 4


4:1 Ambah ni ai, nasiam sanina, ipangindo anjaha ipodahi hanami ma nasiam ibagas Tuhan Jesus; songon na dob ibogei nasiam humbennami, ai ma pasal sonaha nasiam patut manggoluh anjaha gabe harosuh bani ELOHIM , anjaha songon na nidalankon nasiam nuan ai, lambin martambah ma nasiam ibagas ai. 

4:2 Ai ibotoh nasiam do aturan na binerenami bani nasiam marhitei Tuhan Jesus. 

4:3 On do harosuh ni ELOHIM , ase pansing ma nasiam,ase daoh ma nasiam humbani parriah-riahon, 

4:4 ase ganup ma nasiam mambotoh marbinuat ibagas hapansingon ampa hahormaton, 

4:5 ulang ma mangihuthon hisap-hisap na garang, songon sipajuh begu-begu, na so mananda ELOHIM , 

4:6 ase ulang adong na manlanggar, anjaha irugii saninani ibagas pahara ai (pansarian), ai parlulu do Tuhan in pasal haganupan ai, songon na dob ipatugah anjaha isaksihon hanami hinan bani nasiam. 

4:7 Ai seng hu habutakon hita idilo ELOHIM , tapi bani hapansingon do. 

4:8 Halani ai, barang ise na manulak ai, sedo jolma na tinulakni, tapi ELOHIM do, na mambere Tonduyni na Pansing bani nasiam. (Luk. 10:16.) 

4:9 Tapi pasal holong ni uhur dompak sanina, seng pala porlu be pasingaton nasiam marhitei surat, ai ELOHIM sandiri do mangajari nasiam marsihaholongan, (Jer. 31:33, 34; Joh. 13:24.) 

4:10 anjaha tongon idalankon nasiam do sonai bani haganup sanina na i Makedonia. Tapi ipodahi hanami do, nasiam sanina, ase lambin sonai ibahen nasiam. 

4:11 Anjaha haporluhon nasiam ma ase parsip nasiam marsiurus urusanni bei anjaha marhorja ma tangannasiam, songon na dob iparentahkon hanami bani nasiam. (Ep. 4:28; 2 Tes. 3:8, 12.) 

4:12 ase marparlahou na patut ma nasiam idahon ni pardarat, anjaha ulang mangarap humbani halak. (Kol. 4:5.) 

4:13 Seng marosuh hanami, nasiam sanina, seng dong pambotohnasiam pasal halak na dob modom in, ase ulang pusok uhurnasiam songon halak na legan, na so marpangarapan. (1 Kor. 15:20; Ep. 2:12.) 

4:14 Ai anggo porsaya hita, na dob matei do Jesus anjaha puho, sonai ma homa marhitei Jesus, arahkonon ni ELOHIM do na dob modom in rap pakonsi. (Rom 14:9; 1 Kor. 15:3, 4, 12.) 

4:15 Ai hata ni Tuhan in do na ihatahon hanami bani nasiam: Hita, na manggoluh, na tading ronsi parroh ni Tuhan in, seng lobeianta sidea, na dob modom in. (1 Kor. 15:51.) 

4:16 Ai Tuhan in sandiri ma tuad hun nagori atas marhasoman surak-surak, parentah pakon hata ni raja ni malekat, anjaha tarbogei ma tarompit ni ELOHIM . Jadi puho ma parlobei na matei ibagas Kristus. (1 Kor. 15:23, 52.) 

4:17 Dob sonai, hita na manggoluh in, na tading in ope, tarikonni ma hita rap pakon sidea ibagas hombun, laho mangalo-alo Tuhan in hu awang-awang, jadi tongtong ma hita rap pakon Tuhan in. (Joh. 12:26; 17:24.) 

4:18 Ase marsiapohan ma nasiam marhitei hata in.

0 komentar:

Posting Komentar