Sabtu, 28 Desember 2013

1 PETRUS 3

1 Petrus 3


3:1 Sonai homa nasiam parinangon, unduk ma nasiam bani paramangonnasiam, ase porini adong deba na so pambalosi bani Hata in, gabe tartarik uhurni marhaporsayaon marhitei parlohou ni parinangon ai, seng pala marhasoman hata, (Ep. 5:22.) 

3:2 anggo iidah sidea nasiam marparlahou ibagas hasusion ampa biar dompak ELOHIM . 

3:3 Ulang ma ipajagar-jagar rupani hun darat, marhitei na mangkariting-karitingkon jambulan, na mamakei-makei omas barang na pajenges-jenges pakeian. (Jes. 3:18-24; 1 Tim. 2:9.) 

3:4 Tapi jolma parbagas na ponop ai, na tongtong martonduy na lamlam anjaha na mardamei, ai do na harga bani ELOHIM . (Ep. 3:16.) 

3:5 Sonin do sapari parinangon na mapansing, na mangarap bani ELOHIM , somal pajengeshon dirini anjaha unduk bani paramangonni. 

3:6 Umpamani si Sarah, ibalosi do si Abraham, anjaha igoran do ia "tuanni". Anjaha gabe boruni ma nasiam, anggo ihorjahon nasiam na madear, anjaha seng mabiar bani asup-asup aha pe. (1 Mus. 18:12.) 

3:7 Paramangon pe sonai ma, maruhur ma nasiam manghasomani sidea, halani galekan do hadirion ni parinangon. Sangap ma bahen nasiam sidea, halani dihut do sidea hasoman panean bani sibere-bere hagoluhan na humbani ELOHIM , ase ulang tarlanglang tonggonasiam. (1 Kor. 7:3; Ep. 5:25.) 

3:8 Na songon rimpunni: Sauhur ma nasiam haganup, sapangahapan, parholong ni uhur bani hasoman, paridop ni uhur anjaha partoruh ni uhur. 

3:9 Ulang ma balaskon nasiam na jahat imbang ni na jahat, risa-risa imbang ni risa-risa; lambin mamasu-masu ma nasiam, ai sihol teanonnasiam do pasu-pasu, ase tardilo nasiam.(1 Tes. 5:15.) 

3:10 Ai ise na holong uhur bani hosahni, anjaha sihol mangidah ari na sonang, iparontihon ma dilahni humbani na jahat, age bibirni ulang ma isahapkon ladung. (Ps. 34:13-17; Jak. 1:26.) 

3:11 Isimbili ma hajahaton anjaha ihorjahon na madear; ipindahi ma damei, ai ma iparayak. 

3:12 Ai hubani paruhur na pintor do pangkawah ni Tuhan in, anjaha bani pangindoan ni sidea do pinggolni; tapi iimbang bohi ni Tuhan in do sihorjahon na jahat. 

3:13 Anjaha ise do na manjahati nasiam, anggo na madear iporluhon nasiam? 

3:14 Tapi anggo manaron nasiam halani hapintoran, na martuah do nasiam ai. Ulang ma mabiar nasiam bani pambibiari ni sidea, anjaha ulang ma gobir uhurnasiam. (bd. 2:20.) 

3:15 Tapi papansing nasiam ma Kristus Tuhan in ibagas uhurnasiam, tongtong ma nasiam sirsir patorangkon bani haganup halak na manungkun nasiam pasal onjolan ni pangarappannasiam, tapi marhasoman lamlam ampa hormat ma. (Jes. 8:13.) 

3:16 Anjaha marpanggora ni uhur na borsih ma nasiam, ase maila sidea na manukas-nukasi nasiam, na manrisai parlahounasiam na madear ibagas Kristus. (bd. 2:12; Mat. 5:10.) 

3:17 Ai rahanan ma nasiam manaron na marsik halani horja na madear, anggo sonai rosuh ni ELOHIM , ulang ma halani horja na masambor. (ay. 14; 2:20.) 

3:18 Ai Kristus pe matei do sahali halani dousa, Ia parpintor ai halani pargeduk, ase iboban hita hubani ELOHIM . Na tarbunuh do Ia ibagas pardagingon, tapi ipagoluh do ibagas partonduyon. (bd. 2:21-24; Ep. 2:18.) 

3:19 Ibagas tonduy laho do Ia marambilan bani tonduy na ibagas tutupan ai, (bd. 4:6.) 

3:20 ai ma na so mambalosi ijia, sanggah na paima-imahon lumbang ni uhur ni ELOHIM bani panorang ni si Noak, sanggah na paulihon parau ai. Halak na otik i parau ai, ualuh halak haganup, maluah do marhitei na manlopusi bah ai. (1 Mus. 7:7, 17.) 

3:21 Ai do usihan ni pandidion in, na paluahkon nasiam nuan: sedo ai songon na mangambukkon na mabutak humbani angkula, tapi ipindo hita do ijin humbani ELOHIM panggora ni uhur na borsih, marhitei parpuho ni Jesus Kristus. (Ep. 5:26.) 

3:22 I siamun ni ELOHIM do Ia hundul dob laho hu nagori atas; tunduk do hubani haganup malekat, kuasa ampa hagogohon. (Ep. 1:20, 21.)

0 komentar:

Posting Komentar