Jumat, 27 Desember 2013

1 KORINT 2

1 Korint 2


2:1 Ahu pe nasiam sanina, sanggah na roh ahu bani nasiam, seng roh ahu mangambilankon hasaksian pasal ELOHIM marhitei hata hamaloon atap hapentaron pe. (bd. 1:17.) 

2:2 Ai huputuskon do ibagas uhurhu, aha pe lang sihol batohonku itongah-tongahnasiam sobali Jesus Kristus, ai ma na dob tarsilang ai. (Gal. 6:14.) 

2:3 Ia ahu, ibagas hagalekon, biar ampa hagobiron do itongah-tongahnasiam. (Lah. 18:9; 2 Kor. 10:11.) 

2:4 Hatangku ampa parambilanonku pe, seng marhata hapentaron na manarik ai, tapi marhasoman hagogohon pakon Tonduy do, (ay. 1.) 

2:5 ase maronjolan haporsayaonnasiam bani hagogohon ni ELOHIM , ulang ma bani hapentaron ni jolma. (Ep. 1:17, 19; 1 Tes. 1:5.) 

2:6 Tapi hapentaron do, na sinahapkonnami ai bani halak na dob matoras, tapi sedo hapentaron ni dunia on atap hapentaron ni pambobai ni dunia on, na laho salpu in. 

2:7 Tapi hapentaron na sinahapkonnami ai, ai ma hapentaron ni ELOHIM , gok rusia anjaha ponop, na dob tinotapkon ni ELOHIM , paima dong dunia on bahen hamuliaonta. (Rom 16:25.) 

2:8 Ai ma na so tinanda ni pambobai ni dunia on, ai ambit itandai, tontu seng parsilangkononni Tuhan ni hamuliaon in. (Luk. 23:24; Jak. 2:1.)

 2:9 Tapi songon na tarsurat in: Na so ongga niidah ni mata, na so ongga binogei ni pinggol anjaha na so ongga tubuh ibagas uhur ni jolma, ai do ipasirsir ELOHIM bani na manghaholongi-Si. (Jes. 64:3.) 

2:10 Tapi ipatalar ELOHIM do ai banta marhitei Tonduy in. Ai haganup do idadap Tonduy in, ronsi na ibagas uhur ni ELOHIM . (Mat. 13:11.) 

2:11 Ai ise jolma mambotoh na bani jolma in, sobali tonduy ni jolma na ibagas dirini? Sonai ma homa, seng dong na mananda na bani ELOHIM , sobali Tonduy ni ELOHIM . 

2:12 Tapi seng ijalo hita tonduy ni dunia on, tapi Tonduy na humbani ELOHIM do, ase ibotoh hita na nilayak-layakkon ni ELOHIM banta. 

2:13 Anjaha in do na hinatahonnami, seng ibagas hata hapentaron ni jolma na targuruhon, tapi na pinodahan ni Tonduy do, laho patorangkon partonduyon bani halak na dob igoki Tonduy. (ay. 1, 4.) 

2:14 Ia jolma pardunia on, seng tarjalosi na humbani Tonduy ni ELOHIM , ai haotoon do ai bani, anjaha seng tartandasi, ai marhitei Tonduy do hansa boi dadapon ai. (bd. 1:23; Joh. 8:47.) 

2:15 Tapi sipartonduy idadap do haganupan ai, tapi ia sandiri seng tardadap atap ise pe. 2:16 Ai ise ma na mananda pingkiran ni Tuhan in, ase ia ma mangajari-Si? Tapi uhur ni Kristus do banta. (Jes. 40:13; Rom 11:34.)

0 komentar:

Posting Komentar