Jumat, 27 Desember 2013

1 KORINT 12

1 Korint 12


12:1 Anjaha pasal sibere-bere partonduyon ai, nasiam sanina, seng dear uhurhu lang marpambotoh nasiam. 

12:2 Ibotoh nasiam do, sanggah sipajuh begu-begu ope nasiam, na dob itogu anjaha isarad do nasiam bani gana-gana na longah. (Heb. 2:18, 19.) 

12:3 Halani ai hupabotohkon ma bani nasiam: Seng adong halak, na marsahap marhitei Tonduy ni ELOHIM mangkatahon: "Hona papa ma Jesus," anjaha seng adong na boi mangkatahon "Jesus ai ma Tuhan," anggo lang marhitei Tonduy Na pansing. 

12:4 Bagei do sibere-bere partonduyon, tapi sada do Tonduy.(Rom 12:6; Ep. 4:4.) 

12:5 Bagei do horja pangidangion, tapi sada do Tuhan. (ay. 28; Ep. 4:11.) 

12:6 Bagei do hagogohon, tapi sada do ELOHIM , na mangkorhon haganupan ai ibagas haganup. 

12:7 Bani ganup do ibere partalar ni Tonduy in bahen hadearon ni ganup. (bd. 14:26.) 

12:8 Bani na sada ibere marhitei Tonduy in hata hapentaran, bani na sada nari hata habotohon romban hubani Tonduy na sasada in. 

12:9 Bani na legan use haporsayaon marhitei Tonduy na sada in, bani na legan sibere-bere pamalumhon marhitei Tonduy na sada in. 

12:10 Bani na legan hagogohon mambahen halongangan, bani na legan panjahaion, bani na legan panimbangion pasal bagei ni tonduy, bani na legan marsahap ibagas hata na legan, anjaha bani na legan use patorangkon sahap ai. 

12:11 Tapi haganupan ai ihorjahon Tonduy na sada in, palegan-legan ibagihon bani ganup romban bani rosuh ni uhurni. 

12:12 Ai songon badan, sada do in, anjaha marpagori buei, tapi haganup pagorini in, age pe buei in, sada badan do in; sonai do age Kristus. (ay. 27; bd. 10:17.) 

12:13 Ai ibagas sada Tonduy do haganup hita tardidi hubagas sada badan, age Jahudi, age Gorik, age jabolon age halak na bebas, anjaha sada do Tonduy ipainumhon bani hita haganup. (Gal. 3:28.) 

12:14 Ai badan in pe, seng sada pagori, tapi buei do. (ay. 20.) 

12:15 Porini ihatahon nahei: Halani seng tangan ahu, seng masuk ahu bani badan, mintor lang masuk badan ma ai halani ai? 

12:16 Anjaha porini ihatahon pinggol: Halani seng mata ahu, seng masuk ahu bani badan, mintor lang ma masuk badan ai halani ai? 

12:17 Anggo mata haganup badan, ija ma parbinogeian? Anggo haganup pinggol, ija ma panganggoh? 

12:18 Tapi iatur ELOHIM do pagori in, ganup bani iananni bei bani badan, domu hubani rosuh ni uhurni. 

12:19 Porini sada pagori haganup, ija ma badan? 12:20 Ase age pe buei pagori, sada do badan. (ay. 14.) 

12:21 Ase seng boi hatahonon ni mata bani tangan: "seng benahangku ho!"; atap ulu mangkatahon bani nahei: "Seng benahangku ho!" 

12:22 Tapi tene, pagori na tar hurang idahon, ai do siporlunan, 

12:23 anjaha pagori ni angkulanta, na hurang harga nini uhurta, ai do sangapan ibahen hita, anjaha na hurang sangap nini uhurta sarinan do hita pasal ai. 

12:24 Tapi seng pala porlu ai bani pagori na sangap hinan. Ia ELOHIM , iatur do angkula in, anjaha sangapan ibahen pagori na dorun hinan, 

12:25 ase ulang adong parbolah-bolahan ibagas badan, tapi ase marsiurupan pagori samah pagori. 

12:26 Anggo mangarou sada pagori, rap mangarou do haganup pagori in, anjaha anggo ipasangap sada pagori, rap marmalas ni uhur do ganup pagori in. 

12:27 Nasiam do badan ni Kristus in, anjaha pagori do nasiam samah nasiam. (Rom 12:5; Ep. 5:30.) 

12:28 Anjaha ipabangkit ELOHIM do ibagas kuria in parlobei apostel, paduahon nabi, patoluhon sipangajari, dob ai hagogohon mambahen halongangan, dob ai sibere-bere pamalumkon, gogoh laho mangurupi, hapentaran mambobai, marsahap na legan. (Ep. 4:11, 12.) 

12:29 Ai haganup do gabe apostel? Ai haganup do gabe nabi? Ai haganup do gabe sipangajari? Ai haganup do margogoh mambahen halongangan? 

12:30 Ai haganup do dapotan sibere-bere pamalumkon? Ai haganup do marhata na legan? Ai haganup do pandei patorangkon? 

12:31 Tapi pindahi nasiam ma sibere-bere sibanggalan. Anjaha patuduhononku ope bani nasiam dalan sisurungan. (bd. 14:1.)

0 komentar:

Posting Komentar